Lethbridge Bulls set to open 2022 season this weekend

Lethbridge Bulls set to open 2022 season this weekend

The Lethbridge Bulls are set play their home opener on May 26, 2022. The Lethbridge Bulls are set play their home opener on May 26, 2022.

CTVNews.ca Top Stories